Nyheder

Ordinær generalforsamling

Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling tirsdag d. 27/9 kl. 19:00 i klubbens lokaler.

Dagsorden i følge lovene:

 1. Valg af dirigent/referent
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Turneringsudvalgets beretning
 4. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse for det foregående år
 5. Beretning fra andre udvalg
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende regnskabsår til godkendelse, samt fastlæggelse af kontingent
 8. Valg af tillidsposter:
  – Valg af formand (Christian Andersen er villig til genvalg)
  – Valg af bestyrelsesmedlemmer
  – Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  – Valg af 2 revisorer
  – Valg af revisorsuppleant
 9. Eventuelt
 1. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde seneste 7 dage før generalforsamlingen.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde seneste 7 dage før generalforsamlingen.

I lighed med tidligere år vil der være mulighed for fællesspisning før generalforsamlingen. Det starter kl. 18:00, og du kan skrive dig på sedlen, som er hængt op ved indgangen. Sidste frist for tilmelding er fredag d. 23.

Bestyrelsen glæder sig til at se dig til fællesspisningen og generalforsamlingen.