Nyheder

Ordinær Generalforsamling torsdag d. 22. september 2016 kl. 18:30

Bestyrelsen for KBK/BNV indkalder til hermed til Ordinær Generalforsamling torsdag d. 22. september 2016 kl. 18:30 i klubbens egne lokaler.

Dagsorden i.h.t. klubbens vedtægter:

1.    Valg af dirigent

2.    Bestyrelsens beretning ved formanden

3.    Turneringsudvalgets beretning

4.    Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2015/2016 og budgetforslag for 2016/2017, samt fastlæggelse af kontingenter til godkendelse

5.    Beretning fra øvrige udvalg

6.    Behandling af indkomne forslag

7.    Valg af tillidsposter:


Valg af formand (Christian Andersen genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Jacob Gjedde som ny formand)
Valg af Turneringsleder
Valg af bestyrelsesmedlem (Anders Dansbo er villig til genvalg)
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Valg af 2 revisorer
Valg af revisorsuppleant

8.    Eventuelt 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Vel mødt til ordinær Generalforsamling !