Nyheder

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling torsdag d. 25/9 kl.18.30

Medlemsorientering

Bestyrelsen for KBK/BNV indkalder til Ordinær Generalforsamling torsdag d. 25. september 2014 i klubbens egne lokaler.

Dagsorden i.h.t. klubbens vedtægter.

 

1)    Valg af dirigent

2)    Bestyrelsens beretning ved formanden

3)    Turneringsudvalgets beretning

4)    Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2013/2014 og budgetforslag for 2014/2015, samt fastlæggelse af kontingenter til godkendelse

5)    Beretning fra øvrige udvalg

6)    Behandling af indkomne forslag

7)    Valg af tillidsposter 

– Valg af formand                      ( Flemming B. Knudsen villig til genvalg )

– Valg af Turneringsleder          ( Erik Søndergaard er udtrådt af bestyrelsen, så ny turneringsleder skal vælges)

– Valg af bestyrelsesmedlem    ( Bruno Arndt udtræder af bestyrelsen – Bestyrelsen foreslår Jacob Gjedde som bestyrelsesmedlem )

– Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

– Valg af 2 revisorer

– Valg af revisorsuppleant

8)    Eventuelt

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt til ordinær Generalforsamling !

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for KBK/BNV