Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i KBK/BNV d. 28/9 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler.

Dagsorden ifølge lovene:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse, for det foregående år
 4. Beretning fra øvrige udvalg
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremsættelse af budgetforslag for det kommende regnskabsår til godkendelse, samt fastsættelse af kontingent
 7. Valg af tillidsposter:
  a) Valg af næstformand (Jens Lee genopstiller ikke)
  b) Valg af kasserer (Flemming B. Knudsen genopstiller)
  c) Valg af turneringsleder (Michael Byrgesen genopstiller)
  d) Valg af bestyrelsesmedlemmer (Anders Dansbo og Flemming Jørgensen genopstiller)
  e) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  f) Valg af 2 revisorer
  g) Valg af revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

I år vil bestyrelsen gerne byde på smørrebrød og øl/vand før generalforsamlingens start. Er du interesseret i at deltage i dette, skal du skrive dig på sedlen, som hænger ved indgangen. Dette traktement starter kl. 18. Tilmelding senest d. 23/9.

 

Pbv. Christian (formand)