Nyheder

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling d.19. sept. kl.18.30

Bestyrelsen indkalder til Ordinær Generalforsamling torsdag d.19. september 2013 kl.18.30 i klubbens egne lokaler.

Dagsorden i.h.t. klubbens vedtægter.

1)  Valg af dirigent

2)  Bestyrelsens beretning ved formanden

3)  Turneringsudvalgets beretning

4)  Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab for 2012/2013 og budgetforslag for 2013/2014, samt fastlæggelse af kontingenter til godkendelse.

5)  Beretning fra øvrige udvalg

6)  Behandling af indkomne forslag

7)  Valg af tillidsposter:

     – Valg af næstformand  ( Christian  Andersen villig til genvalg )

     – Valg af kasserer ( Steen Søndergaard ønsker ikke genvalg )

     – Valg af bestyrelsesmedlem ( Jens Egil Hansen ønsker ikke genvalg )

     – Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

     – Valg af 2 revisorer

     – Valg af revisorsuppleant

8.  Eventuelt

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før den pågældende generalforsamling.

 

Vel mødt til Ordinær Generalforsamling ! 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for KBK/BNV

 

Skriftligt materiale fra bestyrelsen til den Ordinære Generalforsamling sendes snarest muligt ud til medlemmerne pr. mail eller pr. post.